Zpracování a ochrana osobních údajů

Pravidla používání internetových stránek a ochrana osobních údajů

Pravidla používání internetových stránek

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.energocom.cz (dále jen “Stránky”) je společnost ENERGOCOM s.r.o., se sídlem Solvayova 1597/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 272 87 297, DIČ: CZ27287297, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen “Provozovatel”).

Všechna autorská práva k uvedeným informacím a materiálům (dále jen „Obsah“) zveřejněných na Stránkách náleží výlučně a pouze Provozovateli. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránky www.energocom.cz a jejich užití je bezplatné.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užití internetových stránek www.energocom.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z internetových stránek Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.energocom.cz z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek www.energocom.cz jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 23. května 2018.

Ochrana dat

Informace a jejich důležitost

Bezpečnost informací je pro Provozovatele velmi důležitá, proto jsou veškeré naše aktivity v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále v souladu s interními předpisy ENERGOCOM s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Správce poskytuje zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje Správce:

 • Korespondenční adresa: Solvayova 1597/3, 400 01 Ústí nad Labem
 • Telefon: +420 731 838 001
 • E-mail: info@energocom.cz
 • www: www.energocom.cz

Právní základ zpracování osobních údajů

 • Souhlas subjektu údajů;
 • splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (např. dle energetického zákona nebo zákona o účetnictví);
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Účely zpracování osobních údajů

 • Jednání o uzavření smlouvy a následné plnění ze smlouvy;
 • obhajoba právních nároků;
 • vedení účetnictví;
 • přímý marketing;
 • hodnocení bonity.

Kategorie příjemců osobních údajů

 • Účastníci trhu s elektřinou/plynem, pokud předání osobních údajů ukládá zákon nebo jiný právní předpis;
 • společnosti poskytující Správci IT služby, účetní služby nebo obdobné služby zpracování osobních údajů;
 • společnosti poskytující Správci služby v oblasti hodnocení platební morálky a solventnosti a důvěryhodnosti zákazníka;
 • spolupracující poskytovatelé produktů a služeb pro zákazníky společnosti ENERGOCOM s.r.o.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů, právo na námitku a právo na přenositelnost osobních údajů. Pro uplatnění svých práv můžete využít následující komunikační kanály. Za účelem zamezení případného zneužití bude ověřena totožnost žadatele.

 • Osobně na pobočce (pro ověření totožnosti pracovník pobočky nahlédne do osobního dokladu žadatele);
 • písemně na výše uvedené adrese sídla Správce (písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele);
 • e-mailem (e-mail musí být opatřen certifikovaným podpisem žadatele).

V případě, že ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

 • Osobně na pobočce (pro ověření totožnosti pracovník pobočky nahlédne do osobního dokladu žadatele);
 • písemně na výše uvedené adrese sídla Správce (písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele);
 • e-mailem (e-mail musí být opatřen certifikovaným podpisem žadatele).

Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odkazy na jiné stránky

Internetové stránky www.energocom.cz obsahují odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá www.energocom.cz kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit se zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Chování Uživatelů

Při používání internetových stránek www.energocom.cz je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či jiných informací na internetových stránkách www.energocom.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, všeobecných obchodních podmínek Provozovatele (včetně informací o jejich případných změnách), nemá povahu žádného právního úkonu, pokud tak není výslovně v daném dokumentu stanoveno jinak.

Rychlý kontaktní formulář

*
*

Novinky a aktuality

19.5.2017

Polská skupina PGG, která je největším těžařem uhlí v zemi, v letošním roce očekává čistý zisk okolo 400 milionů zlotých, tedy přibližně 2,5 miliard Kč.
Oproti loňské ztrátě ve výši 300 milionů zlotých se tak jedná o výrazné polepšení. Více informací naleznete v příloze - dokument ke stažení

6.1.2015

Společnost ENERGOCOM s.r.o. využila Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, konkrétně projekt Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitost. Více informací naleznete v příloze - dokument ke stažení

+ Zobrazit starší novinky

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace